Nieuwsbrief ED: het activiteitenprogramma 2022/2023

Nieuwsbrief ED: het activiteitenprogramma 2022/2023

 

Beste ,

 

Veel leesplezier toegewenst met onze nieuwste nieuwsbrief!

 

Luisterverhaal 2023#13 Rimen en Teltsjes

Foarearst is dit de lêste foar dit seizoen. Wolle jo meiprate, jou jo dan op fia de mail fan de Doarpskeamer: info@ doarpskeamerakkrumnes.nl 

Noflike  simmer mei in protte sinne en wille!


Luisterverhaal 2023#12 Rimen en Teltsjes

Klean is it ûnderwerp fan petear dizze kear. Wat is er in protte feroare op dit mêd. Lústerje mar!

 


Luisterverhaal 2023#11 Rimen en Teltsjes

Wy prate noch troch oer alderhanne technyske en húshâldlike feroaringen dy’t it libben no in stik makliker meitsje.

 

 

 


Open dag Doarpskeamer 9 september

foto met tekst 

 

 

Zaterdag 9 september 2023 is er in de Doarpskeamer een Open-dag van 11 tot 16 uur.

 De Open-dag wordt geopend door onze vertrekkende burgemeester Tjeerd van der Zwan. Tevens zal ons nieuwe logo   worden gepresenteerd.


Vergeet-me-niet Stap-in

vergeetmeniet 

In samenwerking met de plaatselijke thuiszorgorganisaties Akkrum/Nes, start de Doarpskeamer met een   ontmoetingsmogelijkheid voor mensen met geheugenproblemen en hun partners/mantelzorgers. Het bestuur van de Doarpskeamer is al een aantal keren benaderd door...


Vakantie Doarpskeamer

zomervakantie Hoera, de schoolvakantie is begonnen!

Ook de Doarpskeamer gaat met vakantie en is gesloten tijdens de bouwvakantie, van maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023. Dat geldt ook voor de inloop, met uitzondering van de dinsdagen.


Start Fryske les 18 september

Bêste minsken,

Hjir alfêst wat ynformaasje oer de kursus Frysk skriuwen.

We begjinne op moandei 18 septimber om twa oere yn 'e Doarpskeamer yn Akkrum

(Lange Miente 5).

Der binne tsien lessen, hieltyd op moandei om twa oere. Yn 'e hjerstfakânsje (21 okt....


Participatieraad op werkbezoek

Afbeelding werkbezoek  Op werkbezoek bij de Doarpskeamer Akkrum-Nes  7 juni jl.

Namens de Doarpskeamer Akkrum-Nes wordt de Participatieraad welkom geheten door Mieke Jager en Gerda van Lingen. Mieke verteld dat de inloop, de kernactiviteit van de Doarpskeamer, voor inwoners...


Luisterverhaal 2023#10 Rimen en Telsjes

Dizze kear ha wy it oer de ynfloeden fan de social media. De telefoan is net mear fuort te tinken út ús deistich libben, lykas bygelyks de telefyzje.

 


Luisterverhaal 2023#9: Rimen en Teltsjes

Dit ferhaal giet oer de feroaringen dy’t yn de 60-er jierren yn gong setten binne.

 

 

 


Wijsheidsverhalen in de Lantearnetún

lantearnetun 1 

Wijsheidsverhalen in de Lantearnetún, zondagmiddag 30 juli om 15.30 uur. Wat is  wijsheid? Een eenvoudige vraag waarop geen eenvoudig antwoord valt te geven. Toch valt er op zondagmiddag 30 juli een poging te beluisteren. Niet in de vorm van een lang ingewikkeld...


Luisterverhaal 2023#8: Rimen en Teltsjes

Dizze kear prate we oer de brûzjende 60-er jirren. Hoe brûzjend wie dat bei ús?

 


Luisterverhaal 2023#7: Rimen en Telsjes

Akkrum/Nes is it prachtichste doarp yn it midden fan it Fryske lân. Dizze kear besprekke wy ús moaiste plakjes.

 

 

 


Zonnig bloemstuk

20230627 bloemstuk kerkeraad   20230627 bloemstuk kerkeraad 1

Dinsdagmorgen 27 juni 2023 werden we blij verrast met het zonnige   bloemstuk dat is gebruikt voor de aankleding van  de oecumenische   viering in de Merketent zondag 25 juni. Douwe van der Meulen van de Raad van Kerken vertelde dat elk...


Luisterverhaal 2023#6: Rimen en Teltsjes

De Fryske taal hat gâns sprekwurden, faak folle mei in soad wiisheid. It ropt wer bysûndere oantinkens op.

 


Luisterverhaal 2023 #5:Rimen en Teltsjes

Al pratend komme de oantinkens oan de skoalfilms. Yn dy tiid wie nei in film gean hiel bysunder!

 


Zuid-Afrikaans muziekoptreden

zuidafrikaansemuziek Lantearnetún foto.jpg 

 Optreden van Zuid-Afrikaans singer-songwriters 

“Humor en tranen om te lachen”.

 Onder die titel brengen Ben en Sanet van Tonder een liedjes- programma op zondag   2 juli in de Lantearne tún van Akkrum....


Verfgieten in de Doarpskeamer

 23068 verfgieten doarpskeamer.jpg 

 

23068 verfgieten doarpskeamer.jpg 2 23068 verfgieten doarpskeamer.jpg 3 Dinsdagavond 6 juni 2023 was er in de             Doarpskeamer een workshop verfgieten. 

 Een nieuwe rage! Verfgieten, ook wel Paint puoring         genoemd, is een verftechniek.


Luisterverhaal 2023 #4: Riemen en Teltsjes

De earste, yngripende feroaring yn in bernelibben is it gean nei de légere skoalle.

 

 

 


‍Doarpskeamer ED, Lange Miente 5, 8491 BG  Akkrum

 

Klik hier om je af te melden voor deze nieuwsbrief